Privacy Policy

  1. Homepage
  2. Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Homeservice24h.com

เว็บไซต์ Homeservice24h.com ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน จึงได้ออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และอธิบายรายละเอียดต่างๆว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง โดยนโยบายนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านที่ต้องอ่านและทำความเข้าใจ ที่บังคับใช้ที่ทางเว็บไซต์ Homeservice24h.com  ได้ระบุไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดของธนาคาร รายละเอียดบัตรเดบิตเครดิต เพศ สถานะด้านถิ่นที่อยู่ ประวัติทางการเงิน ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพของท่าน ภาพถ่ายของท่าน ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์ Homeservice24h.com ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งถูกหรืออาจถูกเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลโดยเว็บไซต์ Homeservice24h.com และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หรือ ข้อมูลอื่นๆที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com เรียกขอเพิ่มเติมจากท่าน

2.ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ และข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและ บุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

หมายเหตุ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เว็บไซต์ Homeservice24h.com ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้

วัตถุประสงค์ของเรา
เว็บไซต์ Homeservice24h.com อาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การคมนาคม และการให้บริการชำระเงินและการให้บริการทางการเงินของ Homeservice24h.com รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ

2.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเว็บไซต์ Homeservice24h.com ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน

3.เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของ

4.เพื่อประมวลผลการเข้าร่วมงาน กิจกรรม การสนทนากลุ่ม การศึกษาวิจัย การแข่งขัน การส่งเสริมการขาย การสำรวจ

5.เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในผลิตภัณฑ์ในเครือ Homeservice24h และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกันในผลิตภัณฑ์ในเครือ Homeservice24h ทั้งหมดที่คุณใช้ไม่ว่าคุณจะใช้ที่ใด

6.เพื่อใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึงการจัดทำแบบสำรวจและการวิจัย จนไปถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ต่างๆ

7.เพื่อใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณเพื่อเลือกและปรับแต่งโฆษณา ข้อเสนอ และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ที่เราแสดงให้กับคุณ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ การดำเนินการ และการเชื่อมต่อของคุณด้วย

8.เพื่อใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดให้คุณ ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา และบอกให้คุณทราบถึงนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ของเรา
9.เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้ความควบคุมเดียวกัน รวมถึงตัวแทน ผู้ขาย ผู้จัดหา คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการของบุคคลข้างต้น ซึ่งอาจสื่อสารกับท่านเพื่อทำการตลาด โฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการ การจัดงาน หรือการส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้ การทำการตลาดและการส่งเสริมการขายทำได้ผ่านหลายช่องทางเช่น ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ การให้บริการข้อความสั้น การให้บริการส่งข้อความออนไลน์ การส่งถึงตัวบุคคล และ/หรือการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนให้ เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลในเขตอำนาจนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือในประเทศ รัฐ และเมืองที่ท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการของเว็บไซต์ Homeservice24h.com (ประเทศอื่น) หรือให้แก่บริษัทภายใต้เว็บไซต์ Homeservice24h.com ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น และ/หรือ สถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ และ/หรือสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการ และคู่ค้า ซึ่งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น ท่านเข้าใจและยินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่นตามที่ระบุในประกาศนี้

สิทธิของ Homeservice24h ด้านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1.เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ และ/หรืออาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวหรือบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ

การร้องเพื่อแก้ไข และการสอบถาม การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอเข้าถึงและ/หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่ระบุไว้ และ/หรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อไปยัง เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของ เว็บไซต์ Homeservice24h.com โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

สำหรับสิทธิของท่านในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลิงค์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของ Homeservice24h.com อาจมีลิงค์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าเว็บไซต์ Homeservice24h.com ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการจัดเก็บ การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลภายนอกนั้น แนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร

การยอมรับ การให้ความยินยอม และการเก็บรักษาข้อมูล
1.เมื่อคุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอฟเคชั่น Homeservice24h ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขไม่เฉพาะแต่เพียงบางส่วน แต่ทั้งหมด ในการใช้ ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

2.เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ในเวลาใด ๆ โดยลงประกาศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563