เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

  1. Homepage
  2. เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

สำหรับผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์มของเราเพื่อการจ้างงานหรือให้บริการของ เว็บไซต์ Homeservice24h.com

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่าง เว็บไซต์ Homeservice24h.com และผู้ใช้งาน และ/หรือ ผู้ให้บริการ หากท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วจะถือว่า ท่านได้เห็นด้วยและตกลงกับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ขอให้ท่านกดยกเลิก หรือทำการปฎิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา หากท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบ หรือ เข้าใช้แพลตฟอร์มจะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสำหรับผู้รับบริการในแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อการจ้างงานหรือให้บริการของ เว็บไซต์ Homeservice24h.com

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้​

แพลตฟอร์ม หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์มีชื่อว่า “Homeservice24h.com” ที่ทีมงานผู้สร้างได้จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้กับผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ตลอดทั้งผู้ขาย สามารถตกลงให้มีการเลือกและตกลงใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากผู้ให้บริการ ผู้ขาย ได้ รวมถึง สูตรการคิดคำนวณต่าง ๆ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวิเคราะห์ ระบบปัญญา ประดิษฐ์ หรือระบบการทำงาน ที่มีอยู่ในระบบนั้น ๆ​​

บัญชีผู้ใช้งาน หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการ

งานบริการ หมายถึง บริการที่ผู้ให้บริการเสนอให้บริการกับผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์ม หรือที่ผู้รับบริการแสดงความประสงค์จะรับผ่านแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าของบัญชีที่เสนอขายบริการให้แก่กับผู้รับบริการในงานบริการที่ตนเองได้ระบุเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าของบัญชีที่ประสงค์ซื้อบริการจากผู้ให้บริการในงานบริการที่ผู้ให้บริการได้ระบุข้อมูลเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

ผู้ขาย หมายถึง เจ้าของบัญชีที่เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการ

ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ให้บริการได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ค่าสินค้า หมายถึง ค่าสินค้าที่ผู้ขายได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ใช้งาน

2.ท่านให้การรับรองว่าบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ให้เอาไว้ต่อแพลตฟอร์ม และบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน หรือ ที่ท่านได้ให้เอาไว้ต่อเว็บไซต์ Homeservice24h.com ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่แท้จริงของท่านเอง ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือโดยมิชักช้ากับเว็บไซต์ Homeservice24h.com หากได้รับการร้องขอข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมจากบริษัท

3.ท่านตกลงว่า ในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม ท่านจะปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่กำหนด หรือเผยแพร่ รวมถึงบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติที่ทางเว็บไซต์ Homeservice24h.com จะได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ลดทอน รวมไปถึงบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่กำหนด และ/หรือเผยแพร่ โดยเว็บไซต์ Homeservice24h.com ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

4.ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ของผู้ใช้งาน โดยบริษัทจะทำการประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางช่องทางการติดต่อ หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ของเงื่อนไขและข้อตกลง

5.ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และเว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะปรับแต่ง แก้ไข เพิ่มเติม หรือระงับการใช้งาน หรือนำเอาบัญชีผู้ใช้งานใด ๆ ไปใช้งาน เผยแพร่ ทำสำเนา แจกจ่าย แลกเปลี่ยน หรือโดยประการอื่นใดได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน

6.ในการใช้งานแพลตฟอร์มท่านตกลงที่จะไม่เอาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้งานไปให้ผู้อื่นใช้งาน แจกจ่าย ทำสำเนาใช้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากเว็บไซต์ Homeservice24h.com

ก่อน

7.บรรดาข้อมูล วิธีการ ขั้นตอน การทำงาน วิธีการใช้งาน การออกแบบ ข้อกำหนด เครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน สิทธิบัตร ความลับทางการค้า งานอันมีลิขสิทธิ์ งานเขียน รูปภาพ รูปถ่ายหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ท่านได้รับไม่ว่าโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในระหว่างที่เป็นผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี เป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อเว็บไซต์ Homeservice24h.com และมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ Homeservice24h.com อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ Homeservice24h.com และเป็นความเสียหายที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มจำนวน ท่านตกลงที่จะไม่นำเอาทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ Homeservice24h.com ไปใช้ไม่ว่าในทางการค้าหรือไม่ก็ตาม หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือทำสำเนา หรือคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ แจก จำหน่าย ทำให้แพร่หลาย อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ Homeservice24h.com

8.เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธินำข้อมูลที่ท่านได้ให้เอาไว้ไปใช้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากท่าน ในกรณีเช่นว่านี้ ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนจากการนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ อย่างไรก็ดี เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธินำไปใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น

9.ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com ได้กำหนดหรือที่ได้เพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงท่านมีสิทธิที่จะยกเลิก และ/หรือ ไม่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หรือบัญชีผู้ใช้งานได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อเว็บไซต์ Homeservice24h.com แต่อย่างใด ในกรณีเช่นนี้ เว็บไซต์ Homeservice24h.com ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านอย่างเต็มจำนวน

10.สิทธิในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานนี้ เป็นสิทธิในลักษณะการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เท่านั้น มิใช่เป็นการขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน ท่านและเว็บไซต์ Homeservice24h.com ตกลงและเข้าใจว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว โดยแพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานมาพบกัน ผู้รับบริการสามารถซื้อบริการจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้าจากผู้ขายได้ การเสนอและการตกลงซื้อขายบริการและสินค้าของผู้ใช้งาน เป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานโดยเด็ดขาด เว็บไซต์ Homeservice24h.com ไม่มีอำนาจและไม่มีนโยบายในการตัดสินใจแทน หรือเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของผู้ใช้งานแต่อย่างใด ผู้ใช้งานมีอิสระและเสรีภาพในการตกลงหรือปฎิเสธการให้บริการ หรือการซื้อบริการใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตน

11.ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งาน รูปร่างหน้าตา การจัดวาง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วนของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ เว็บไซต์ Homeservice24h.com จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง อนึ่ง หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ดังกล่าว ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ เว็บไซต์ Homeservice24h.com จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ของเงื่อนไขและข้อตกลง

12.เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิที่จะระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ เป็นสิทธิของเว็บไซต์ Homeservice24h.com โดยเด็ดขาดและสามารถใช้สิทธิในการการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com ใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อนี้ ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com ไม่จำต้องคืนเงินค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ท่านได้วาง หรือชำระเอาไว้แก่เว็บไซต์ Homeservice24h.com

13.เพื่อให้การทำงานของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด เว็บไซต์ Homeservice24h.com จำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ในกรณีที่เช่นว่านี้ ท่านตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ของท่านสามารถทำงานร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานล่าสุดที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com ได้มีขึ้น

14.เว็บไซต์ Homeservice24h.comและท่านตกลงและเข้าใจว่า เว็บไซต์ Homeservice24h.com หรือ ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับบริการ มิได้มีสถานะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน ตัวการ นายหน้า ของกันและกัน หรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บริษัทเป็นเพียงแต่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้อำนวยความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวกและเป็นตัวกลางในการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนกำกับดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มเท่านั้น

15.ผู้รับบริการตกลงว่า ผู้รับบริการจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยมีการเตรียมการป้องกันการละเมิดสิทธิ ความเสียหาย การสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เสรีภาพ อนามัยของตนเอง หรือบริวารของตน เมื่อได้เมื่อมีการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฎิบัติงานใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ ภายในบ้านหรือสถานที่ที่ตนครองครอง

16.ท่านรับทราบและตกลงว่า การให้บริการในแพลตฟอร์มนี้ เว็บไซต์ Homeservice24h.com ไม่มีหน้าที่ รับผิดชอบ หรือรับประกัน เกี่ยวกับความเสียหาย หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือ ร่างกาย หรือ สิทธิเสรีภาพ หรือ อนามัย ของผู้รับบริการ หรือ บริวารของผู้รับบริการจากการกระทำของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือการละเมิดดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์ Homeservice24h.com ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในการเรียกร้องเพื่อให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดทั้งในทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเว็บไซต์ Homeservice24h.com

17.เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิในการกำหนดค่าบริการ หรือค่าสินค้า หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง โดยการกำหนดราคาของเว็บไซต์ Homeservice24h.com นั้นจะเอาปัจจัยในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com เห็นควรมาพิจารณาประกอบการตั้งราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยให้ถือว่า ราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ที่ได้กำหนดโดยเว็บไซต์ Homeservice24h.com นั้นให้ถือเป็นที่สุด และท่านตกลงที่จะใช้ราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย หรือค่าสินค้า ในการให้บริการหรือขายสินค้า ที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com ได้กำหนดในการคิดค่าบริการ หรือค่าสินค้า หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

18.เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิได้รับค่าใช้บริการแพลตฟอร์มจากท่าน โดยเว็บไซต์ Homeservice24h.com จะแจ้งอัตราค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มให้ท่านทราบถึง อัตราค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม วิธีการ และการเรียกเก็บ โดยอัตราค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม วิธีการ และการเรียกเก็บนี้ ให้ถือเป็นที่สุด

19.ในกรณีที่ท่านได้วางเงินจำนวนใด ๆ เอาไว้กับเว็บไซต์ Homeservice24h.com เพื่อเป็นประกัน หรือเพื่อชำระค่าบริการใด ๆ เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิหักค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มจากเงินที่ได้วางเอาไว้นั้น

20.ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งใด ๆ กับผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงว่า จะปกป้องคุ้มครองเว็บไซต์ Homeservice24h.com และใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถของท่านเพื่อให้เว็บไซต์Homeservice24h.com ไม่ได้รับความเสียหาย หรือ ต้องเป็นผู้รับผิด ในกรณีที่ท่านได้ตกลงกับคู่พิพาทให้ทางเว็บไซต์ Homeservice24h.com เป็นผู้วินิจฉัยข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ท่านตกลงว่า การวินิจฉัยของเว็บไซต์ Homeservice24h.comให้ถือว่า เป็นที่สิ้นสุด ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเว็บไซต์ Homeservice24h.comด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่เว็บไซต์ Homeservice24h.comทำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทของท่าน

21.ในกรณีที่เว็บไซต์ Homeservice24h.comใช้สิทธิตามได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหาย หรือจำนวนเงินใด ๆ จากเว็บไซต์ Homeservice24h.com ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิของเว็บไซต์ Homeservice24h.comตามได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้

22.ในกรณีที่ท่านได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานคนอื่น หรือบุคคลภายนอก ท่านตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ๆ จนเต็มจำนวนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เว็บไซต์ Homeservice24h.com โดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการกระทำของท่าน หรือ มีคำพิพากษา หรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ ให้เว็บไซต์ Homeservice24h.comรับผิด หรือ ร่วมรับผิดกับท่านรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ ผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงที่จะชำระเงินจำนวนนั้น ๆ ต่อบุคคลภายนอก หรือ ผู้ใช้งานอื่น ๆ แทนเว็บไซต์ Homeservice24h.com หรือชำระเงินคืนให้แก่เว็บไซต์ Homeservice24h.com แล้วแต่กรณี จนเต็มจำนวน รวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายอันจำเป็นแก่การนั้น ๆ ให้แก่เว็บไซต์ Homeservice24h.com

23.ในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ หรือในกรณีที่เว็บไซต์ Homeservice24h.comพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้เอาไว้แก่เว็บไซต์ Homeservice24h.comเป็นเท็จ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนหรือภายหลังเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ Homeservice24h.com มีสิทธิอย่างเด็ดขาดที่จะดำเนินการระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ปฎิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ จากเว็บไซต์ Homeservice24h.com อันรวมถึงไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าสึกหรอ ค่าขาดโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าขาดกำไร

24.ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อตกลงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ท่านและเว็บไซต์ Homeservice24h.com ตกลงให้เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์

25.เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่า มีผลบังคับนับแต่เวลาที่ท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเสร็จสิ้นและสิ้นสุดลงเมื่อเว็บไซต์ Homeservice24h.com หรือท่านได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้สิ้นสุดลง ให้ถือว่า บรรดาหนี้ค้างชำระทั้งหลายถึงกำหนดทันที

26.การใช้สิทธิใด ๆ ของเว็บไซต์ Homeservice24h.com ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิที่ได้บัญญัติเอาไว้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลของท่านในการเรียกร้องใด ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าสึกหรอ ค่าขาดโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าขาดกำไร ในกรณีทีท่านฝ่าฝืนความในข้อนี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อเว็บไซต์ Homeservice24h.com รวมถึง ค่าทนายความ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายใด ๆ อย่างเต็มจำนวน